กรกฎาคม 24, 2024

Welcome

To SKC

วันภาษาไทย ปี 2561

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี จัดกิจกรรมวันภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อให้เยาวชนไทยตระหนักและเห็นความสำคัญของภาษาไทย และใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง

ดูรายละเอียด

ปรัชญอรรถ์  รอดรักษา : รายงาน