พฤษภาคม 21, 2024

Welcome

To SKC

การประชุมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ฯ ปี 2561

วันที่3 สิงหาคม2561
การประชุมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ Active learning ตามกรอบแนวคิดยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET และ PISA ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่ Thailand 4.0 (ระดับมัธยมศึกษา)

ดูรายละเอียด

ทศพล ต้นสมบัติ, ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน