พฤษภาคม 21, 2024

Welcome

To SKC

โครงการป้องกันการทุจริต ปี 2561

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ได้เข้าร่วม “โครงการป้องกันการทุจริต” โดยท่านนายกรุ่งเพชร แจ่มเจริญ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน) เป็นประธานจัดงานโครงการ เพื่ออบรมให้เยาวชนและประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ และสร้างจิตสำนึกการตระหนักรับรู้ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นช่องทางผลักดันและป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทย โดยใช้กระบวนการอบรมและการรณรงค์แบบมีส่วนร่วมกันทุกภาคส่วน เพื่อป้องกันและร่วมกันสร้างเสริมและผลักดันเป็นนโยบายการป้องกันและแก้ไขการทุจริตคอร์รัปชัน

ดูรายละเอียด

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน