พฤษภาคม 21, 2024

Welcome

To SKC

โครงการฝึกอบรมป้องกันภัยและระงับอัคคีภัย ปี 2561

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี จำนวน 60 คน ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมป้องกันภัยและระงับอัคคีภัย ณ อบต.บ่อวิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันภัยจากอัคคีภัย และเข้าใจกระบวนการในการระงับอัคคีภัยที่ถูกต้อง ตลอดจนการฝึกปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อให้เกิดทักษะและสามารถช่วยเหลือผู้อื่นในขั้นต้นได้อย่างทันท่วงที

ดูรายละเอียด

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน