มิถุนายน 13, 2024

Welcome

To SKC

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

เพื่อให้นักเรียนตระหนัก และระลึกถึงพระคุณของครู ผู้ที่ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้แก่นักเรียน  เป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและสอนให้นักเรียนมีความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์  ทางโรงเรียนได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้จัดพิธีไหว้ครูขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง

มีกิจกรรมการประกวดเรียงความ  การประกวดวาดภาพ การประกวดแต่งกลอนแปด ภายใต้หัวข้อ “คุณครูหัวใจ 4.0” หมดเขตส่งในวันที่ 7 มิถุนายน 2561
โดยรางวัลจะแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  มีรางวัลระดับละ 3 รางวัล ส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่ อาจารย์นริศรา ราญรอน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 605

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561  ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน